Rozpočtári
Stavebné práce a rozpočet kvalitne, rýchlo a podľa Vašich predstáv
Často kladené otázky - FAQ

Ak máte otázky k oceňovaniu stavebných prác, prečítajte si najprv odpovede na najčastejšie kladené otázky. Ak Vaša otázka nebude ani potom objasnená, napíšte nám. Odpovieme Vám mailom a ak bude otázka všeobecného charakteru, zaradíme ju spolu s odpoveďou do tohoto zoznamu. Ďakujeme Vám za Váš záujem.

1. Čo je to stavebný položkový rozpočet ?

Stavebný položkový rozpočet je súpis prác a dodávok potrebných na vyhotovenie stavebného diela v štruktúre a členení na stavebné oddiely a cenníky .

2. Aký je rozdiel medzi rozpočtom a výkazom výmer ?
Rozpočet tvorí súpis všetkých položiek s cenami jednotlivých stavebných prác a materiálov (dodávok) použitých v oceňovanom stavebnom diele. Jeho medzisúčty sú členené na oddiely a cenníky. Môže taktiež obsahovať členenie na stavebnú výrobu HSV a PSV. Výkaz výmer je taký istý, ale bez cien. Tvoria ho len vypočítané množstvá pre jednotlivé položky rozpočtu.

3. Čo je to výkaz výmer ?
Zaužívané označenie pre rozpočet, ktorý je zostavený z cenníkových položiek montážnych prác a z dodávok, pričom pri jednotlivých položkách rozpočtu nie sú uvedené ceny. Slúži hlavne ako podklad investorovi pri vyhodnocovaní cenových ponúk od dodávateľských firiem. Niekedy sa používa aj termín slepý rozpočet.

4. Čo to znamená naceniť výkaz výmer ?
Naceniť výkaz výmer je nezmyselný, ale často nesprávne používaný výraz pre zadanie cien jednotlivých položiek stavebného rozpočtu. Správne po slovensky je oceniť alebo doplniť cenu.

Ak počujete :
Nacenením položiek stavebných prác vo výkaze výmer vznikne rozpočet. Investor zadaním na nacenenie výkazu výmer stavebným firmám získa porovnateľné cenové ponuky.

Preložte si to ako :
Investor rozpošle stavebným firmám položkový rozpočet so zadanými množstvami, ale bez cien. Firmy ich doplnia, čím vzniknú skladbou veľmi podobné rozpočty s rôznymi jednotkovými cenami .

Investor tieto ponuky vyhodnocuje a vyberá si vhodnú dodávateľskú firmu.

5. Na čo potrebujem stavebný rozpočet ?
Spracovanie rozpočtu stavby je súčasťou plánovania investície. Od rozpočtu, alebo cenovej kalkulácie sa odvíja vypracovanie cash-flow projektu. Správne spracovaný rozpočet, a teda veľkosť investície je hlavnou a veľmi dôležitou súčasťou investičného projektu.

6. Čo je to hrubá stavba ?
V záväznej legislatíve SR nie je presne špecifikované čo je obsahom hrubej stavby. Je zaužívané technologicky možné oddelenie častí prác HSV bez omietok, vrátane zastrešenia a zaizolovania objektu proti zemnej vlhkosti. Zadávateľ si sám môže určiť, ktoré stavebné oddiely potrebuje začleniť do hrubej stavby.

7. Čo je to HSV , PSV ,profesie ,stavebné oddiely ,stavebné cenníky , dodávka , špecifikácia ?

Profesie
Odborné práce elektroinštalačné, kúrenárske, zdravotechnika a iné špeciálne montážne práce

HSV
Hlavná stavebná výroba. Zahŕňa predovšetkým stavebné práce na zrealizovanie hrubej stavby, to znamená stavbu  "pod strechou", väčšinou bez omietok, profesií a dokončovacích prác

PSV
Pomocná stavebná výroba. Zahŕňa všetky profesijné a dokončovacie práce. Tieto tvoria spravidla cenovo väčšiu časť stavebného diela

Stavebné cenníky
Cenníky smerných orientačných cien prác a materiálov. Sú členené podľa logických technologických celkov na oddiely nasledujúce po sebe veľmi podobne ako po sebe nasledujú práce na stavebnom diele. Napríklad : zemné práce, základy, zvislé konštrukcie atď.

Stavebné oddiely
Je myslené na oddiely stavebných cenníkov. Niektoré stavebné cenníky môžu obsahovať viac stavebných oddielov.

Dodávka, Špecifikácia
Materiál uvedený v rozpočte ako samostatná položka. Mnohé montážne položky obsahujú nosný a pomocný materiál, ktorý sa neoznačuje termínom dodávka. Špecifikácia je termín ekvivalentný dodávke.

8. Aké podklady potrebujeme pre vytvorenie stavebného rozpočtu ?
Rozpočty stavebných prác robíme z podkladov pre všetky stupne projektovej dokumentácie. Od územného rozhodnutia až po realizačný projekt. V závislosti na projekte a spracovávanej časti sú nimi výkresy architektúry, statiky, technická správa, výpis prvkov a projekty jednotlivých profesií. Podľa úrovne podrobnosti projektu sme schopní spracovať aj stavebný rozpočet.

9. Ako dlho trvá vypracovanie rozpočtu pre rodinný dom ?
Čas, potrebný na vypracovanie závisí od kompletnosti a zložitosti projektu a momentálneho vyťaženia našich kapacít, ale pri menších projektoch cca. 1milión za 1-2dni.

10. Je možné vytvoriť rozpočet len na jednotlivé časti stavebných prác ?
Ako podklad pre jednotlivých subdodávateľov je možné v technologicky správnom rozdelení vytvoriť čiastkové rozpočty alebo výkazy výmer pre jednotlivé časti stavebných prác.

11. Čo sú to vedľajšie rozpočtové náklady - VRN ?
Vedľajšie rozpočtové náklady zohľadňujú umiestnenie a podmienky výstavby konkrétnej stavby.
Veľkosť týchto nákladov sa môže určiť ako % prirážka z investičných nákladov na zariadenie staveniska, územné vplyvy, alebo prevádzkové vplyvy, ktoré vzniknú počas realizácie stavebného diela. Tieto náklady je možné vyčísliť, väčšinou ak je to požiadavka investora, aj konkrétnym ocenením reálnych prác a dodávok vzniknutých z dôvodov umiestnenie konkrétnej stavby.

12. Aká je cena za spracovanie položkového rozpočtu ?
Cena za spracovanie stavebného rozpočtu resp. výkazu výmer závisí od rozsahu a podkladov. Cena je určená percentom z vypracovanej ceny objektu, stavby, podľa jednotlivých úkonov projektových a rozpočtových prac alebo môže byť stanovená dohodou.

13. Ako sa dá použiť rozpočet alebo výkaz výmer pri dokončovacích prácach na realizovanej stavbe ?
Dokončovacie práce sa dajú po zrealizovaní hrubej stavby rozdeliť na logické technologické celky. Tieto práce môžete dať oceniť rôznym firmám napr. podľa referencií. Je výhodné použiť výkaz výmer. Pri výbere potenciálneho dodávateľa vám na porovnanie cenových ponúk slúži Váš orientačný rozpočet. Je výhodné použiť ACM na získanie informácií o najlacnejšom stavebnom materiáli pre Váš účel. Obsahuje kontakty na všetkých predajcov.

14. Odpovede na ďalšie otázky

Napíšte nám
© 2011 Všetky práva vyhradené. Milan Hanko - BUSINESS PRO

Menu
Vyhľadávanie

Kontakt

Rozpočtári

Milan Hanko
Partizánska 130
976 11 Selce pri B.Bystrici

+421 949 181719


kontakt@rozpoctari.sk